ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

Sl.no Name Desgination Email Phone Address
1 ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡೀನ್,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
director_bmcri@yahoo.co.in

Off: 08026700810,

080 26701529

Mob: 9480832400
ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
2

ಶ್ರೀಮತಿ. ಕೈಕಷನ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.

ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
 

Phone: 08026701533

Mob: 9480832401

ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
3 ಡಾ. ವಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಎಂ. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು  

Phone: 08026705746
Mob: 98800 49385

ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
4  ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳ  ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ    9480832403 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
5 ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡೀನ್ ರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಡೀನ್ ರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು    9480832404 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
6 ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು    9480832405 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
7 ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ರವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು    9480832406 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
8 ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
   9480832407 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
9 ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಯೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
   9480832408 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
10  ಶ್ರೀ ರಹಮತ್ತುಲ್ಲಾ ಔಷಧ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
   9480832409 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
11 ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಜಿ.ಎಸ್. ಹಿರಿಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
   9480832410 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
 12 ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಸಹಾಯಕ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
   9480832411 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
 13 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
   9480832412 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
 14 ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರ.ದ.ಸ. ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಕಲನ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
   9480832413 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
 15 ಶ್ರೀ ಜಯರಾಂ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ಪ್ರ.ದ.ಸ. ನಗದು ಸಂಕಲನ-1,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
   9480832414 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
16 ನಗದು ಸಂಕಲನ-2,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
ನಗದು ಸಂಕಲನ-2,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832415 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
17 ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ್, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಯುಜಿ ಸಂಕಲನ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832416 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
18 ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ್, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಪಿಜಿ ಸಂಕಲನ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832417 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
19 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832418 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
20 ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಕಲನ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಕಲನ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು   9480832420 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
21 ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ಸಂಕಲನ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832421 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
22 ಡಾ. ದೀಪಕ್ ಎಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
     victoriahospitalbangalore@ymail.com 9480832422 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
23 ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು   9480832423 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
24 ಡಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್. ಸ್ಥಾನೀಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832424 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
25 ಡಾ. ಸವಿತಾ ಸಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು,
ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
vanivilas.bmcri@gmail.com 9480832425 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
26 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,
ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832426 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
27 ಡಾ. ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಥಾನೀಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832427 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
28 ಡಾ. ಸುಜಾತ ರಾಥೋಡ್ ಬಿ.ಎಲ್. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಿಂಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
 mintobangalore@gmail.com 9480832428 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
29 ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಬಿ.ಎನ್. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಮಿಂಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,
ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
     
30 ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,
ಮಿಂಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832429 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
31 ಡಾ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸ್ಥಾನೀಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ಮಿಂಟೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832430 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
32 ಡಾ. ದಿವ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ. ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
pmssysshospital@gmail.com 9480832431 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
33 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,
ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832432 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
34 ಡಾ. ಬಾಲಾಜಿ ಎಸ್. ಪೈ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
sploffrtcc@gmail.com 9480832433 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
35 ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ,
ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರ, ಬಿಎಂಸಿಆರ್ ಐ, ಬೆಂಗಳೂರು
  9480832434 ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 20-07-2023 08:27 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಬೆಂಗಳೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080